Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:

1.     „Akcja” - akcja społeczna „Pomoc Mierzona Kilometrami” prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie,

2.     „Organizator” lub „Organizator Akcji” - spółka T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą  w Warszawie (ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295 z kapitałem zakładowym w wysokości 471 000 000,00 złotych - pokrytym w całości,

3.     „Beneficjent” - Fundacja TVN NIE JESTEŚ SAM z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166                (02-952 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014124, REGON: 017304971.

4.     „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji,

5.     „Partnerzy Akcji” – spółka Endomondo ApS z siedzibą w Kopenhadze,  spółka TVN MEDIA sp. z o.o., spółka Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., Grupa Onet-RAS Polska, właściciel portalu Onet,

6.     „Podmiot Zewnętrzny” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i  nie będąca Organizatorem, Beneficjentem ani Partnerem Akcji,

7.      „Aplikacja” – wyłącznie autoryzowana aplikacja Endomondo Sports Tracker przeznaczona na telefony komórkowe, pobrana ze strony internetowej: http://www.endomondo.com/download/ lub ze sklepu z aplikacjami,

8.     „Kilometry” - liczba kilometrów przebytych przez Uczestników zgodnie z zasadami Akcji oraz w sposób zgodny z odpowiednią dyscypliną sportową i odnotowana za pomocą Aplikacji poprzez wykorzystanie systemu GPS w aparacie telefonicznym, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników etapów,

9.      „Etap” - każdy z okresów czasowych, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu przebytych przez Uczestników Kilometrów,

10.  „Kategorie” - dyscypliny sportowe, z których wyniki będą uwzględniane przy obliczaniu przebytych przez Uczestników Kilometrów:

- bieganie

- biegi terenowe

-  canicross

- chodzenie

- hulajnoga

- jazda na deskorolce

- jazda na rolkach

- jazda na rowerze

- sport na wózku

- kolarstwo

- kolarstwo górskie

- nordic walking

- piesze wycieczki

- pływanie

11.  „Kwota wsparcia” - ostateczna kwota, którą Organizator Akcji zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta, będąca sumą kwot za poszczególne Etapy,

12.  „Kwota za etap” - kwoty, które Organizator zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi za poszczególne Etapy, pod warunkiem zrealizowania wyznaczonych w ramach tych Etapów Zadań,

13.  „Zadania” - wyznaczane przez Organizatora Akcji limity Kilometrów na poszczególne Etapy, po przekroczeniu których kwoty za poszczególne Etapy będą zaliczane na Kwotę wsparcia,

14.  „Kilometry rozliczeniowe” – kilometry zaliczane na realizację Zadania wyznaczonego w danym Etapie, zamieszczone przez Uczestników na stronie internetowej Aplikacji w trakcie trwania Etapu,

15.  „Strona internetowa Akcji”  -  strona: www.kilometrami.pl

16.  „Strona internetowa Aplikacji” – strona: www.endomondo.com

17.  „Nick” - podane przez Uczestnika oznaczenie identyfikujące, nie będące jego danymi osobowymi, składające się ze znaków bądź cyfr.

§ 2

Zasady Akcji

1.     Celami Akcji jest:

a)     promowanie aktywności fizycznej,

b)    udzielanie wsparcia podopiecznym Fundacji TVN Nie Jesteś Sam - dzieciom, które pomimo niepełnosprawnościci chcą wrócić do aktywności fizycznej,

c)     budowanie solidarności pomiędzy osobami aktywnymi fizycznie a osobami niepełnosprawnymi.

2.     Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, po zakończeniu Akcji przekaże Beneficjentowi Kwotę wsparcia w wysokości sumy Kwot za Etapy, przyznawanych pod warunkiem osiągnięcia przez Uczestników Akcji limitów Kilometrów stanowiących Zadania wyznaczone w ramach poszczególnych Etapów.

3.     Beneficjent będzie zobowiązany wykorzystać przekazaną mu przez Organizatora Akcji Kwotę wsparcia w całości na pomoc swoim podopiecznym - dzieciom cierpiącym na niepełnosprawność ruchową.

§ 3

Uczestnicy

1.    Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje aparatem telefonicznym z zainstalowaną Aplikacją oraz dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com/signup i przyłączyła się do Akcji CHALLENGE: POMOC MIERZONA KILOMETRAMI.

2.    Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu na stronie internetowej Aplikacji, wybór Nick’a oraz hasła.

3.    Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

4.    Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator,  ani Partnerzy Akcji, ani Beneficjent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.

5.    Organizator Akcji, Partnerzy Akcji ani Beneficjent nie zapewniają Uczestnikom ubezpieczenia.

6.    Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez Aplikację lub Stronę internetową Aplikacji.

7.    W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akcji, uzyskane przed momentem rezygnacji Kilometry rozliczeniowe nie przepadają i zaliczane zostają na poczet realizacji Zadań wyznaczonych na poszczególne Etapy.

8.    Ani w toku Akcji ani po jej zakończeniu Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników.

§ 4

Aplikacja

1.     Wykaz systemów operacyjnych, na których może zostać zainstalowana Aplikacja znajduje się na stronie internetowej: http://www.endomondo.com/features/

2.     Instrukcja działania Aplikacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.endomondo.com/help

3.     Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji należy zgłaszać na stronie: https://support.endomondo.com/hc/en-us/requests/new.

§ 5

Zasady zbierania Kilometrów

1.     Uczestnicy Akcji, korzystając jednocześnie z Aplikacji, przebywają w czasie trwania poszczególnych Etapów poprzez swoją aktywność fizyczną w poszczególnych kategoriach Kilometry, które sumowane są na poczet Kilometrów rozliczeniowych przebytych na poszczególnych Etapach.

2.     Uczestnicy Akcji mogą realizować swoją aktywność fizyczną i uczestniczyć w Akcji w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w którym zapewnione będzie funkcjonowanie Aplikacji.

3.     Przed rozpoczęciem każdego Etapu Organizator na Stronie internetowej Akcji będzie ogłaszał Zadanie na dany Etap w postaci minimalnej liczby Kilometrów, której przekroczenie będzie zobowiązywało go do przekazania Beneficjentowi Kwoty za  Etap.

4.     Wysokość przeznaczonej do zapłaty na rzecz Beneficjenta Kwoty za Etap będzie ogłaszana przez Organizatora Akcji równocześnie z ogłaszaniem Zadania na dany Etap.

§ 6

Etapy

1.   Poszczególne Etapy Akcji będą odbywały się w następujących terminach:

a)     etap I –  początek: 24 czerwca 2018 roku godzina 00:00:01 - koniec: 07 lipca 2018  roku godzina 23:59:59,

b)    etap II – początek: 08 lipca 2018 roku godzina 00:00:01 - koniec: 21 lipca 2018 roku godzina 23:59:59,

c)     etap III - początek: 22 lipca  2018 roku godzina 00:00:01 - koniec: 04 sierpnia 2018  roku godzina 23:59:59,

d)    etap IV - początek: 05 sierpnia 2018  roku godzina 00:00:01 - koniec: 18 sierpnia 2018 roku godzina 23:59:59,

e)     etap V -  początek: 19 sierpnia 2018 oku godzina 00:00:01 - koniec: 1 września 2018 roku godzina 23:59:59,

f)     etap VI -  początek: 02 września 2018 oku godzina 00:00:01 - koniec: 15 września 2018 roku godzina 23:59:59,

e)     etap VII -  początek: 16 września 2018 oku godzina 00:00:01 - koniec: 30 września 2018 roku godzina 23:59:59.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych Etapów lub ich odwołania.

§ 7

Sposób przekazywania kwot na rzecz Beneficjenta

Kwoty za poszczególne Etapy, pod warunkiem zrealizowania wyznaczonych na nie Zadań, będą sumowane i przekazane zostaną przez Organizatora na rzecz Beneficjenta w terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego Etapu.

§ 8

Czas trwania Akcji

Akcja trwać będzie w okresie od dnia  24 czerwca do 30 września 2018 roku.

§ 9

Regulamin

1.     Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej Akcji.

2.     Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Akcji.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.     Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcją jest prawo polskie.